Водната среда влияе по-силно върху живеещите в нея организми, отколкото въздушната среда. Ето защо качеството на водата е важно условие за живота на организмите, които живеят в нея.

С Наредба № 4 за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми(Обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.) на МОСВ,МЗГ и МЗ са определени нормите за качество на пресните повърхностни води, обитавани от риби,  с оглед на осигуряване защита на пресните води, които имат или биха имали възможност да поддържат живота на рибите (особено на тези, които са обект на промишлен и спортен риболов)

При редовно контролиране на показателите определящи качеството  на пресните води, предназначени за естествено обитаване от рибни видове може да се  предотврати  замърсяването на тези води, както и създаване на благоприятни условия за нормално функциониране на екосистемите .

 В Изпитвателна лаборатория „ЦЕНТРАЛ” извършваме анализ  под акредитация  на  водите за рибовъдство по следните показатели:


   ПОКАЗАТЕЛ
 1.  Цвят 
 2.  Температура
 3.  Мътност 
 4.  Aктивна реакция рН
 5.  Oбща твърдост
 6.  Неразтворени вещества/Суспендирани вещества
 7.  Разтворен кислород
 8.  Общ органичен въглерод /ТОС /
 Разтворен органичен въглерод 
 9.  Анионоактивни детергенти /ПАВ/ Детергенти 
 10.  Феноли / Фенолен индекс
 11.  Перманганатна окисляемост/ Перманганатен индекс 
 12.  Окисляемост (бихроматна)ХПК
 13.  Биохимична потребност от кислород за 5 дни (БПК5
 14. Общо екстрахируеми вещества /Животински мазнини и растителни масла / Нефтопродукти
 15.  Обща алкалност / Хидрокарбонати 
 16.  Карбонатна алкалност / Карбонати  
 17.  Амониеви йони/Азот (амониев)/Амоняк
 18.   Нитрити/Азот (нитритен)
 19.  Остатъчен свободен хлор / Общ остатъчен хлор
 20.  Хлориди
 21.  Сулфати 
 22.  Сулфиди
 - разтворени
 - свободен сероводород 
 23.  Фосфати/Общ фосфор 
 24.  Желязо 
 25.  Манган 
 26.  Магнезий 
 27.  Калций 
 28.  Натрий
 29.  Цинк
 30.  Мед
 31.  Хром
 32.  Олово
 33.  Кадмий
 34.  Калий 
 35.  Арсен
 36.  Цианиди 
 37.  Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми
 38.  Колиформи
 39.  Ешерихия коли