Води за къпане


Най-съществените рискове за здравето, свързани с ползването на водите за къпане са рисковете от замърсяване с болесттворни микроорганизми, вируси и  токсични химични съединения.

Източник на замърсяване на природните води за къпане са: непречистени фекално-битови води от населените места, отпадъчните води от животновъдни ферми и промишлени  предприятия, изливи на замърсени и отпадъчни води от плавателни съдове, както и  замърсяване от самите къпещи се.

По-важни болестотворни микроорганизми, които се разпространяват по воден път са: псевдомонас аеругиноза; някои видове Ешерихия коли бактерии;легионела; вируса на хепатит А, салмонела, ,Шигела, Полиомиелитен вирус, Лептиспирии и др.

Най-чести замърсители от токсичните химични съединения са: тежките метали, пестицидите, нефтопродукти, повърхностно активни вещества (сапуни, детергенти), токсични съединени, произвеждани от растителни и животински видове, живущи във водните басейни.

 Изпитвателна лаборатория „ЦЕНТРАЛ” извършва анализ под акредитация на води за къпане по следните показатели:

 

                                     ПОКАЗАТЕЛ
 1.  Цвят  /платино-кобалтова скала/ 
 2.  Температура 
 3.  Активна реакция рН
 4.  Разтворен кислород
 5.  Амониеви йони/Азот (амониев) / Амоняк
 6.  Нитрати/ Азот (нитратен)
 7.   Фосфати/ Общ фосфор
 8.  Хром
 9.  Олово
 10.  Кадмий
 11.  Арсен
 12.  Цианиди
 13.  Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми
 14. Колиформи 
 15.  Ешерихия коли
 16.  Фекални колиформи
 17.  Фекални стрептококи
 18.  Салмонела