Повърхностни води


Характерът на климатичните условия, особеностите на геоложкия строеж и значителното разнообразие на земните повърхностни форми, определят гъстотата и разпределението на речната мрежа и езерата. Намесата на човека формира разнообразието от язовири. Атмосферната вода стичаща се по земната повърхност към потоци, реки, езера и язовири  по пътя си се обогатява на различни вещества, състава и количеството на които зависи от геоложките характеристики на местността (почвата) и др. условия. В езерата поради по-голямата повърхност на изпарение общото съдържание на разтворените вещества е повече отколкото в реките. Чиста вода имат високо планинските езера.

За определяне качеството на повърхностните води ние предлагаме базов анализ включващ следните показатели:


   ПОКАЗАТЕЛ
 1.  Цвят  /платино-кобалтова скала/ 
 2.  Мирис 
 3. Температура  
 4.  Мътност 
 5.  Активна реакция  рН
 6.  Специфична електропроводимост 
 7.  Обща твърдост
 8.  Общ сух остатък
 9.  Неразтворени вещества/Суспендирани вещества
 10.  Разтворени вещества / Остатък след накаляване
 11.  Разтворен кислород
 12.  Общ органичен въглерод / ТОС /
 Разтворен органичен въглерод
 13.  Анионоактивни детергенти /ПАВ / Детергенти 
 14.  Фенола / Фенолен индекс 
 15.  Перманганатна окисляемост/ Перманганатен индекс
 16.  Окисляемост (бихроматна)ХПК
17.   Биохимична потребност от кислород за 5 дни (БПК5)
 18. Общо екстрахируеми вещества / Животински мазнини и растителни масла / Нефтопродукти 
 19.  Обща алкалност / Хидрокарбонати 
 20.  Карбоната алкалност / Карбонати 
 21.   Амониеви йони / Азот (амониев)/ Амоняк
 22.  Нитрати /Азот (нитратен)
 23.  Нитрити / Азот (нитритен)
 24.  Остатъчен свободен хлор /
 Общ остатъчен хлор
 25.  Общ азот
 26.  Органичен азот (разлика между общ азот и неорганичен азот)
 27.  Хлориди
 28.  Сулфати
 29.  Сулфиди
 - разтворени
 - свободен сероводород 
 30.  Фосфати/
 Общ фосфор
 31.  Железо
 - общо
 - разтворено
 32.  Манган 
 33.  Магнезий 
 34.  Калций
 35.  Натрий 
 36.  Цинк
 37.  Мед
 38.  Никел 
 39.  Флуориди
 40.  Хром
 41.  Олово 
 42.  Кадмий 
 43.  Калий
 44.  Алуминий 
 45.  Арсен
46.  Цианиди
 47.  Силиций /силициев дионсид /метасилициева киселина
 48.  Обща минерализация
 49.  Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми
 50.  Колиформи
 51.  Ешерихия коли
 52.  Ентерококи
 53.  Фекални колиформи 
 54.  Фекални стрептококи 
 55.  Стафилококи / Staphylococcus aureus
 56.  Спорообразуващи сулфитредуциращи анаеробни бактерии (клостридии) 
 57.  Салмонела
 58.  Псевдомонас аерогиноза