Подземни води

Когато вали дъжд водата падайки върху земята не спира да се движи. Част от нея образува потоци по земната повърхност които се вливат в реки и езера, друга част се използва от растенията, а трета се изпарява и се връща отново в атмосферата.Известно количество вода се процежда под земята през порите между пясъка,глината и скалните образования и достига скален слой през който неможе да премине,така наречения водоносен хоризонт. Движението на водата във  водоносните пластове много прилича на разлята чаша вода върху купчина пясък Водата след това запълва празното пространство и пукнатините над този слой. Горният слой на този водоем е известен като подпочвена вода.Поземните  води могат да бъдат  под повърхността или на стотици метри под земята.

Различават се следните основни видове подземна вода:

Подземните води са важен природен ресурс. В много райони на страната единствените достъпни източници на вода са подземните.Водата се добива от сондажни кладенци. Много частни домове също имат кладенци и сондажи.

Подземните води могат да станат неизползваеми, ако се замърсят и станат опасни за пиене.

 За голямо съжаление през последните столетия поради неправилното третиране на обработваемите площи, употребата на различни видове изкуствени торове, използване на широк спектър от пестициди и всякъкви видове средства за растителна защита, както и замърсяване от битови отпадъчни води, голяма част от подземните реки са силно замърсени.

Замърсяването на подземните води по ред причини е много по-опасно и много по-трудно за преодоляване отколкото замърсяването на повърхностните води. Причините за това са няколко:

-веднъж попаднали в подпочвената вода „съдбата” на замърсителите е неизвестна. На много места не знаем откъде точно минава водата, през какъв тип земен слой, при какви химични и физикохимични условия попада.Именно поради тези причини е много трудно дори невъзможно да се предвиди през какви трансформации ще преминат съответните замърсители.

-Веднъв замърсени подземните води замърсяват трайно почвата и могат да пренесат и разпространят замърсители на голямо разстояние от техния източник.

-подземните води нямат свойството да се самопречистват както повърхностните води, така че дори замърсителите да не претърпят сериозни и опасни промени те остават във водата и я правят негодна за консумиране.

Всичко това може да доведе до невъзможво използването на такъв тип вода за питейни, напоителни и всякакъв друг тип нужди.

В Изпитвателна лаборатория „ЦЕНТРАЛ” извършваме анализ на  подземни води  под акредитация по следните показатели:


   ПОКАЗАТЕЛ
 1.
 Цвят  /платино-кобалтова скала/
 2.  Мирис
 3.  Температура
 4.  Мътност 
 5.  Активна реакция рН
 6.  Специфична електропроводимост 
 7.  Обща твърдост
 8.  Общ сух остатък 
 9.  Неразтворени вещества
 10.  Разтворени вещества / Остатък след накаляване
 11.  Разтворен кислород 
 12.  Общ органичен въглерод / ТОС / 
 Разтворен органичен въглерод 
 13.  Анионоактивни детергенти / ПАВ /
 Детергенти 
 14.  Фенола / Феномен индекс 
 15.  Перманганатна окисляемост
 16.  Окисляемост (бихроматна)ХПК
 17.  Биохимична потребности от кислород за 5 дни
 (БПК5)
 18.  Обща алкалност / Хидрокарбонати
 19.  Карбонатна алкалност / Карбонати 
 20.  Амониеви йони/ Азот (амониев) / Амоняк
 21.  Нитрати/Азот (нитратен) 
 22.  Нитрити/Азот (нитритен) 
 23.  Общ азот 
 24.  Органичен азот (разлика между общ азот и неорганичен азот)
 25.  Хлориди
 26.  Сулфати
 27.  Сулфиди 
 - разтворени
 - свободен сероводород
 28.  Фосфати/ Общ фосфор
 29.  Желязо
 30.  Манган
 31.  Магнезий
 32.  Калций
 33.  Натрий
 34.  Калий
 35.  Силиций / силициев диокцид / метасилициева киселина 
 36.  Цинк
 37.  Мед
 38.  Никел 
 39.  Флуориди
 40.  Хром
 41.  Олово
 42.  Кадмий
 43.  Алуминий
 44.  Арсен
 45.  Цианиди
 46.  Обща минерализация
 47.  Общо екстрахируеми вещества / Животински мазнини и растителни масла / нефтопродукти
 48.  Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми
 49.  Колиформи
 50.  Ешерихия коли
 51.  Ентерококи
 52.  Фекални колиформи
 53.  Фекални стрептококи
 54.  Спорообразуващи сулфитредуциращи анаеробни бактерии (клостридии)
 55.  Салмонела 
 56.  Псевдомонас аерогиноза