Води  питейни


За питейна се смята тази вода, която отговаря на санитарно-хигиенните норми определени от Министерството на Околната среда и Водите, Министерството на Здравеопазването и Международната организация по Задравеопазване. Тази вода е безвредна за човешкото здраве и е приятна на вкус.
 

В Изпитвателна лаборатория „ЦЕНТРАЛ” извършваме анализ под акредитация на питейната вода по следните показатели :


   ПОКАЗАТЕЛ
 1.  Цвят   /платино-кобалтова скала/ 
 2.  Мирис 
 3.  Вкус  
 4.  Температура
  5.  Мътност
 6.  Активна реакция рН
 7.  Специфична електропроводимост  
 8.  Обща твърдост
 9.  Общ сух остатък,   
 10.  Неразтворени вещества / Суспендирани вещества
 11.  Разтворен кислород
 12.  Общ органичен въглерод / ТОС / 
 Разтворен органичен въглерод
 13.  Анионоактивни детергенти /ПАВ/ Детергенти
 14.  Фенола / Феномен индекс
 15.  Перманганатна  окисляемся /
 Перманганатен индекс
 16.   Обща алкалност /Хидрокарбонати
 17.   Карбонатна  алкалност /Карбонати
 18.   Амониеви йони/ Азот (амониев)/Амоняк
 19.  Нитрати/Азот (нитратен)
 20.  Нитрити/Азот (нитритен)
 21.  Остатъчен свободен хлор /Общ остатъчен хлор
 22.  Общ азот
 23.  Общо екстрахируеми вещества / Животински мазнини и растителни масла / Нефтопродукти
 24.   Хлориди
 25.   Сулфати
 26.  Сулфиди
 - разтворени
 -свободен сероводород
 27.   Фосфати/Общ фосфор
 28.   Желязо
 29.  Манган  
 30.  Магнезий
 31.  Калций
 32.  Цинк
 33.  Мед
 34.  Никел 
 35.   Флуор 
 36.  Хром  /общ, шествалентен, тривалентен /
 37.  Олово
 38.  Кадмий
 39.
 Алуминий
 40.  Арсен
41.  Цианиди  /свободни и общи /
 42.  Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми
 43.  Колиформи
 44.  Ешерихия коли
 45.  Ентерококи
 46.  Спорообразуващи сулфитредуциращи анаеробни бактерии (клостридии)
 47.  Псевдомонас аерогиноза