Минерална вода


Минералната вода е вода, която още при добиването си съдържа минерали или други разтворени вещества, които променят вкуса й‚ или й придават терапевтична стойност. В България има общо над 225 находища на минерални извори с общ дебит над 5000 л/сек. За условията на Южна България те са 148, а за Северна - 77. В Южна България преобладават естествените находища, а в Северна България - чрез сондаж. Общият годишен обем на есплоатационните запаси на минерални води е 109 млн. кубични метра (3,45 л/сек.), от които само половината се използва само за различни, главно стопански цели. Температурата на минералните води бива студени (до 37 градуса - температурата на човешкото тяло), топли (от 37 до 60 градуса) и горещи (над 60 градуса). В Северна България преобладават студените, а в Южна България - топлите и горещите (хипертермалните) води. Хипертермални минерални води има предимно в долината на Струма, Места, северното подножие на Западните Родопи. Най-горещият минерален извор в страната е при Сапарева Баня (101,4 градуса - прегрята вода). За условията на Южна България във вид на извори са 82 находища и чрез сондаж - 66, а за Северна България преобладават чрез сондаж - 57 и във вид на извори- 20. С по-ниска температура се отличават изворните минерални води в Северната част на България, при които максималната температура е измерена при находитещето във Вършец - 38 градуса. Много горещи (50-90 градуса) са находищата на минерални води във Велинград, Кюстендилска, Долнобанската котловина. В страната преобладават находищата с температура от 37 до 50 градуса. По химичен състав минералните води се поделят на слабо минерализирани (до 2 g/l), умерено минерализирани (2 до 15 g/l), силно минерализирани (15 - 30 g/l), разсолни (30 - 60 g/l) и силно разсолни (над 60 g/l). Според химичния си състав минералните води се поделят на без балнеологични съставки,сулфидни,радонови,сулфатни, хидрокарбонатни, хлоридни и въглекисели.
 

В Изпитвателна лаборатория „ЦЕНТРАЛ” извършваме анализ под акредитация на питейната вода по следните показатели :


   ПОКАЗАТЕЛ
 1.  Цвят   /платино-кобалтова скала/ 
 2.  Мирис 
 3.  Вкус  
 4.  Температура
  5.  Мътност
 6.  Активна реакция рН
 7.  Специфична електропроводимост  
 8.  Обща твърдост
 9.  Общ сух остатък,   
 10.  Неразтворени вещества / Суспендирани вещества
 11.  Разтворен кислород
 12.  Общ органичен въглерод / ТОС / 
 Разтворен органичен въглерод
 13.  Анионоактивни детергенти /ПАВ/ Детергенти
 14.  Фенола / Феномен индекс
 15.  Перманганатна  окисляемся /
 Перманганатен индекс
 16.   Обща алкалност /Хидрокарбонати
 17.   Карбонатна  алкалност /Карбонати
 18.   Амониеви йони/ Азот (амониев)/Амоняк
 19.  Нитрати/Азот (нитратен)
 20.  Нитрити/Азот (нитритен)
 21.  Остатъчен свободен хлор /Общ остатъчен хлор
 22.  Общ азот
 23.  Общо екстрахируеми вещества / Животински мазнини и растителни масла / Нефтопродукти
 24.   Хлориди
 25.   Сулфати
 26.  Сулфиди
 - разтворени
 -свободен сероводород
 27.   Фосфати/Общ фосфор
 28.   Желязо
 29.  Манган  
 30.  Магнезий
 31.  Калций
 32.  Цинк
 33.  Мед
 34.  Никел 
 35.   Флуор 
 36.  Хром  /общ, шествалентен, тривалентен /
 37.  Олово
 38.  Кадмий
 39.
 Алуминий
 40.  Арсен
41.  Цианиди  /свободни и общи /
 42.  Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми
 43.  Колиформи
 44.  Ешерихия коли
 45.  Ентерококи
 46.  Спорообразуващи сулфитредуциращи анаеробни бактерии (клостридии)
 47.  Остатъчен свободен хлор /Общ остатъчен хлор
 48.   Обща минерализация
 49.   Фекални колиформия
 50.   Фекални стрептококи
 51.  Псевдомонас аерогиноза