Услуги

Изпитвателна Лаборатория „ЦЕНТРАЛ” извършва изпитване на води (питейни,минерални, подземни, повърхностни,за плуване,за рибовъдство,от плувни басейни, отпадъчни) и отривки от контактни с хранителни продукти повърхности. Изпитването на водите се извършва по следните показатели:

Органолептични - вкус , мирис, цвят , мътност,прозрачност.

Физикохимични - температура, специфична електропроводимост, активна реакция рН, обща минерализация, перманганатна окисляемост, обща твърдост, общ сух остатък, разтворени и неразтворени вещества,остатък след накаляване, феноли, разтворен кислород, общ органичен въглерод, анионоактивни детергенти, калций, магнезий, обща алкалност, карбонатна алкалност, амониев йон, нитрати, нитрити, свободен и общ хлор, хлориди, сулфати,сулфиди, фосфати, общ фосфор, общ азот,органичен азот, флуориди, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово, хром, никел, натрий, калий, силиций, метасилициева киселина, алуминий, арсен, цианиди, ХПК, БПК, общо екстрахируеми вещества, нефтопродукти.

Микробиологични - общо микробно число, общи колиформни бактерии, Escherichia coli, чревни ентерококи, спори на сулфит-редуциращи анаероби (клостридии), бактерии от рода Salmonella и Pseudomonas aeruginosa .

Изпитването на смивки и отривки от контактни с хранителни продукти повърхности се извършва по микробиологичните показатели общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми, колиформи, Ешерихия коли, Листерия моноцитогенес, коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus).

Изпитването на готовите за консумация храни е по микробиологични показатели, характеризиращи допустимостта на консумация на продукта. Под акредитация Изпитвателна Лаборатория „ЦЕНТРАЛ” извършва анализ на готови за консумация храни по показатели: Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми, Колиформи, Ешерихия коли, Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus),Салмонела (Salmonella), Листерия моноцитогенес, плесени и дрожди.

Лабораторията извършва също така и изпитване на почви, утайки и третирани биоотпадъци /компост/. Анализират се физикохимични показатели и микробиологични показатели.

Протокол с резултатите от извършените изпитвания на пробата се издава до 7 календарни дни след приключване анализа на пробата в Изпитвателна Лаборатория „ЦЕНТРАЛ”.

За услуга на един и същ клиент за различни обекти се попълва допълнителния лист заявка за лабораторно изпитване. Заявката за изпитване може да изтеглите от сайта, попълните и донесете заедно с пробата, ако пробовземането е извършено от Вас.

Пробовземането може да бъде извършено от пробовземащ специалист от ИЛ „ЦЕНТРАЛ” или от клиента.

Пробите за анализ могат да бъдат изпращани и по пощата при спазване на определени условия (температура при транспортиране, срок на доставка), които се уточняват с приемната на ИЛ „ЦЕНТРАЛ”, за сметка на клиента и при предварително заплащане на услугата.

При вземане на пробите от служител на лабораторията клиентът заплаща цена за пробовземане и транспорта съгласно утвърден в ИЛ "ЦЕНТРАЛ" ценоразпис.

В случаите когато пробата се взема от клиента, ИЛ „ЦЕНТРАЛ” не носи отговорност за надежността на изпитваната проба и получените резултати.

Протоколите от изпирване се получават срещу подпис в Лабораторията или изпратени по пощата за сметка на клиента.

Протоколите от изпитване не могат да се размножават без писменото съгласие на Ръководителя на ИЛ „ЦЕНТРАЛ”.

Цените за услугите подлежат на допълнително договаряне при сключване на дългосрочен договор.

Анализ на води

Изпитвателна Лаборатория „ЦЕНТРАЛ” към „ШИПКА ГРУП” АД извършва услуги по анализ на следните видове води:

Води питейни

Органолептичен, физикохимичен и микробиологичен анализ на води за пиене по 47 показателя .

Води минерални

Органолептичен, физикохимичен и микробиологичен анализ по 51 показателя.

Води повърхностни

Органолептичен, физикохимичен и микробиологичен анализ на води от реки, езера, язовири и извори по 52 показателя.

Води подземни

Органолептичен, физикохимичен и микробиологичен анализ на води от кладенци и сондажи по 53 показателя.

Води за къпане

Органолептичен, физикохимичен и микробиологичен анализ на води от открити водоеми по 16 показателя с цел установяване годността и за къпане.

Води от плувни басейни

Органолептичен, физикохимичен и микробиологичен анализ на води от закрити и открити плувни басейни по 21 показателя.

Води за рибовъдство

Физикохимичен и микробиологичен анализ на води , които сa предназначени за рибовъдство по 36 показателя.

Води отпадъчни

Физикохимичен анализ на отпадъчни води по 26 показателя.

Пробовземане

Изпитвателна лаборатория „ЦЕНТРАЛ” към „ШИПКА ГРУП”АД разполага със сертифицирани специалисти за извършване на дейности по вземане на проби (извадки) от води и храни от растителен и животински произход за последващи изпитвания. Сертификат

С позоваване на акредитация от ИА БСА и под акредитационен символ, лабораторията издава Протокол от пробовземане само за дейностите по пробовземането от продукти /води (питейни, минерални,повърхностни,подземни,от плувни басейни, за къпане, за рибовъдство, отпадъчни) и смивки и отривки/ за което има акредитация.

За останалите дейности по пробовземане се издава същият по форма Протокол но без символите за акредитация.

Смивки и отривки от контактни с хранителни продукти повърхности

В съответствие с изискванията на Европейското и Българско законодателство в областта на осигуряване безопасността на храните и контрол на изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания обектите работещи и/или търгуващи с храни са задължени да извършват контрол на санитарното състояние на помещенията където се работи с храни, оборудването, инструментариума и други контактни с хранителни продукти повърхности чрез микробиологичен анализ на смивки и отривки взети от тези повърхности.

Смивки и отривки представляват течни проби взети по определен начин от контактни с храни повърхности за откриване и по възможност изброяване на жизнеспособни микроорганизми.

Основна цел на вземането на смивки и отривки от контактни повърхности е:

  • Оценка санитарно-хигиеното състояние на помещението
  • Оценка ефективността от почистването на оборудването,инструментариума и ръцете на персонала.
  • Контрол ефективността от почистване на вентилацията

Смивките и отривките най-често се изследват по показатели:

  • Колиформи
  • Ешерихия коли
  • Стафилококи
  • Салмонела
  • Общ брой микроорганизми
  • Патогенна микрофлора

Изпитвателна лаборатория "ЦЕНТРАЛ" е акредитирана по определяне на показателите: Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми, Колиформи, Ешерихия коли, Листерия моноцитогенес и Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) . За изпитвания по показатели извън акредитирания обхват се издава протокол без позоваване на акредитация.

Одит

Изпитвателна лаборатория „Централ” разполага с двама сертифицирани одитора, обучени да бъдат независими вътрешни одитори в лаборатории за изпитване (пробовземане) и/или калибриране по стандарти EN ISO/IEC 17025 – EN ISO 19011 , и в лаборатории за контрол по стандарти EN ISO/IEC 17020- EN ISO 19011.

Разработки

Ние можем да разработим за Вас:

Технологична документация на произвеждания от Вас хранителен продукт,

Система за управление на безопасността на храните,

Система НАССР,

Процедури и инструкции за прилагане на добрите производствени,хигиенни и търговски практики.

Свържете се с нас за да научите повече.