Запази час

Изпитвателна лаборатория „ЦЕНТРАЛ” е създадена през 2009 година като независимо звено към „ШИПКА ГРУП”АД Дейността на лабораторията е в съответствие с изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” и включва органолептичен, физикохимичен и микробиологичен анализ на води; определяне хигиенен статус на повърхности; физикохимичен, микробиологичен и паразитологичен анализ на почви, утйки и третирани биоотпадаци(компост).

Защо ние?

Акредитацията включва вземането на извадки/проби и изпитването на води:

За питейна се смята тази вода, която отговаря на санитарно-хигиенните норми определени от Министерството на Околната среда и Водите, Министерството на Здравеопазването и Международната организация по Задравеопазване. Тази вода е безвредна за човешкото здраве и е приятна на вкус.

Когато вали дъжд водата падайки върху земята не спира да се движи. Част от нея образува потоци по земната повърхност които се вливат в реки и езера, друга част се използва от растенията, а трета се изпарява и се връща отново в атмосферата.Известно количество вода се процежда под земята през порите между пясъка,глината и скалните образования и достига скален слой през който неможе да премине,така наречения водоносен хоризонт. Движението на водата във водоносните пластове много прилича на разлята чаша вода върху купчина пясък Водата след това запълва празното пространство и пукнатините над този слой. Горният слой на този водоем е известен като подпочвена вода.Поземните води могат да бъдат под повърхността или на стотици метри под земята.

Характерът на климатичните условия, особеностите на геоложкия строеж и значителното разнообразие на земните повърхностни форми, определят гъстотата и разпределението на речната мрежа и езерата. Намесата на човека формира разнообразието от язовири.

Атмосферната вода стичаща се по земната повърхност към потоци, реки, езера и язовири по пътя си се обогатява на различни вещества, състава и количеството на които зависи от геоложките характеристики на местността (почвата) и др. условия. В езерата поради по-голямата повърхност на изпарение общото съдържание на разтворените вещества е повече отколкото в реките. Чиста вода имат високо планинските езера.

Минералната вода е вода, която още при добиването си съдържа минерали или други разтворени вещества, които променят вкуса й‚ или й придават терапевтична стойност.

Най-съществените рискове за здравето, свързани с ползването на водите за къпане са рисковете от замърсяване с болесттворни микроорганизми, вируси и токсични химични съединения.

Водната среда влияе по-силно върху живеещите в нея организми, отколкото въздушната среда. Ето защо качеството на водата е важно условие за живота на организмите, които живеят в нея.

Басейнът е система, която трябва да бъде поддържана. Водата в него трябва да отговаря на няколко условия: - да бъде чиста и прозрачна, с нормален цвят и добър външен вид;

- по физикохимични и микробиологични показатели да съответства на нормативните изисквания;

- да съдържа определено количество дезинфектанти за предотвратяване развитието на болестотворни бактерии и вируси;

- да се поддържа с температура, която съответства на условията за комфорт.

Отпадъчни води са води чиито качества са влошени в резултат на човешка дейност или лоши атмосферни условия. Отпадъчните води се подразделят на:

- Промишлени – образуващи се в резултат на различни технологични процеси в предприятия, автомивки и други обекти.Тези води могат да бъдат замърсени в зависимост от протичащите процеси с органика и тежки метали, а също и с радиологични замърсители.

- Битови – образуващи се в резултат на битовата дейност на човека /от тоалетни, бани,помещения за хранене, перални, болници/. Тези води са замърсени предимно с физиологични и битови отпадъци.

- Атмосферни – възникват при топене на снегове и силни дъждове в раиона на населени места, при поливането и торенето на растенияте при миенето на улиците.Те съдържат предимно минерални замърсители.

Услуги

Въз основа на проведеното изпитване на продукта лабораторията издава протокол с резултатите .

Питейни води
Подземни води
Повърхностни води
Минерални води
Води за къпане
Води за рибовъдство
Води от плувни басейни
Отпадачни води

Лаборатория "Централ"

Анализите на водата в Изпитвателна Лаборатория "ЦЕНТРАЛ" към "ШИПКА ГРУП" АД се извършват от високо квалифицирани специалисти с използване на съвременна техника и качествени реактиви. Всичко това обеспечава восока точност на определяне на резултатите. Критерий за оценка на качеството на изпитванията в Изпитвателна Лаборатория "ЦЕНТРАЛ" са участиата й в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност, организирани в страната и чужбина.

Ние предлагаме индивидуален подход към всяка проба. Лабораторията препоръчва на клиента определена група показатели за анализ в зависимост от предназначението на водата и спецификата на водоизточника. Клиентът има право сам да определи показателите, по които иска да бъде извършено изпитването и да посочи метода за изпитване. Ние можем да извършим услугата по изпитване само по един, два или повече показателя в зависимост от желанието на клиента, което се регистрира с подаването на Заявка за лабораторно изпитване или друг документ за възлагане на изпитването /възлагателно писмо, договор и др./ Всички изпитвания се извършват в съответствие с действащи Български и Европейски Стандарти или по Валидирани Вътрешно Лабораторни Методи , приети от ИА БСА.